Letáky zásady nakladania s užívateľskými údajmi

TOP letáky - zásady nakladania s užívateľskými údajmi
Predajcovia - zásady nakladania s užívateľskými údajmi
Lokality - zásady nakladania s užívateľskými údajmi
<p>Na na&scaron;ich webov&yacute;ch str&aacute;nkach implementujeme služby Google AdSense, Google Adwords a Google Analytics a zdieľame so spoločnosťou Google inform&aacute;cie o tom, ako n&aacute;&scaron; web použ&iacute;vate. Tieto služby využ&iacute;vaj&uacute; s&uacute;bory cookie. Využ&iacute;van&iacute;m na&scaron;ich služieb s&uacute;hlas&iacute;te s ukladan&iacute;m a použ&iacute;van&iacute;m s&uacute;borov cookie a ďal&scaron;&iacute;ch inform&aacute;ci&iacute; a so zhromažďovan&iacute;m, zdieľan&iacute;m a použ&iacute;van&iacute;m &uacute;dajov, ku ktor&eacute;mu doch&aacute;dza pri použ&iacute;van&iacute; služieb spoločnosťou Google.</p> <p>Viac inform&aacute;ci&iacute; o tom, ako Google využ&iacute;va d&aacute;ta, je k dispoz&iacute;cii <a href="http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/" target="_blank">tu</a>.</p>